Neden BCP

Yazdır

 

Sunuş

21 Mayıs 2001

Kurtuluş Savaşı ile kurulmuş bir Cumhuriyetin 78. yılında ne yazık ki bir kez daha "ulusun bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğünün tehlikede" olduğuna ilişkin belirtiler güçlenmekte, Türkiye''yi gittiği yanlış yönden kurtaracak ve "çürüyüşten dirilişe" çevirecek arayışlar hız kazanmaktadır.

Cumhuriyetin ve yurttaşlarının bu günlerin zilletine müstahak olmadığı herkesçe kabul edilmekte; ancak, tek yanlı propaganda altındaki Türkiye, çıkış yolunu bulmaya çalışmakta; bulsa bile dile getirmekte güçlük çekmektedir.

Türkiye''nin yeni bir siyasal oluşuma ve yeni bir siyaset anlayışına gereksinim duyduğu açıktır.

Sunulan "Yeni Oluşum İçin Bir Sunuş" böyle bir siyasi harekete "niçin" gerek duyulduğunu ve "nasıl" bir siyasi hareket tasarlanabileceğini göstermektedir.

Tek cümle ile, 82 yıl sonra yine "ulusu, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır."

 

NİÇİN BİR PARTİ?

Ülkeyi yönetenlerin sürekli yalpalayışlarıyla yön duygusunu yitirmiş, sürekli aldatılmış, bu yüzden şimdiki siyasal kadrolarla onların egemen olduğu partilerden umut kesip çaresizlikten bunalmış insanlarımızın dertlerine, beklentilerine ve özlemlerine yanıt verecek yeni bir oluşum ve yepyeni bir siyaset anlayışı yaratmak için;

Son ekonomik krizler dolayısıyla bir kez daha açıkça görüldüğü gibi, devleti küçülterek asıl görevlerini daha iyi yapar duruma getirme bahanesiyle kamu varlıklarını elden çıkarıp devleti zayıflatmaya, ekonomik konulara ilişkin olarak Lozan da bin bir güçlükle elde edilmiş ulusal yargı haklarını geri almaya, ulusal devleti IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların egemenliği altına sokmaya ve hiç ulusal olmayan bir programı "ulusal program" olarak dayatmaya yönelik büyük dış çullanışa karşı yeni bir Milli Mücadele ruhuyla siyasal alanda örgütlenmek için;

Dıştan dayatılmış ekonomik modeller yüzünden sosyal dengeleri ve gelir dağılımı daha da bozulan, sınıflar ve bölgeler arası eşitsizlikleri artan, düzensiz serbest piyasa ekonomisinin başıboşluğunda bocalayan, emeği sömürülen, işsizliğe yoksulluğa ve hatta yer yer açlığa mahkûm edilen toplumumuzu özlediği yaşam düzeyine kavuşturmak için; \r\n

Üreterek kazanma düşüncesinden uzaklaştırılmış, ölçüsüz tüketim rüzgârlarına terkedilmiş, insancıl değerleri hızla törpülenerek sosyal dayanışması zayıflatılmış halkımızı layık olduğu yönetim biçimine kavuşturmak için; \r\n

Vergilendirme, kamu gelirlerini arttırma, kaynak kullanma ve yatırım alanlarında halk karşıtı politikalar yüzünden iç ve dış borca batmış işgâl altındaki bir ekonomiyi IMF''le Dünya Bankası gibi kuruluşların vesayetinden ve ulus ötesi şirketlerin tasallutundan kurtarmak için; \r\n

Mustafa Kemal''in "Türkiye Cumhuriyeti''ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" tanımından hareketle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde uluslaşma sürecini tamamlayarak, yurdun her köşesindeki bütün yurttaşlarımızın maddi ve manevi varlıklarını geliştirmelerini önleyen engelleri kaldırmak, vatandaşların hak ve sorumluluklarına sahip çıkabilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik ortamı yaratmak için;

Son on beş yılda yaşanan kişisel, toplumsal ve ekonomik acıların yaralarını sarmak ve iç barışı sağlamak için;

Kamu hizmeti anlayışı unutturulmuş, yönetimi yozlaştırılmış, talanlar ve yolsuzluklar karşısında yalnız bırakılmış halkımızın hizmetinde olacak yeni bir devlet yapılanmasına gitmek, herkesin hakkını aramasını ve almasını sağlayacak bir demokratik hukuk devletinin altyapısını oluşturmak için;

Giderek kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp ticaret konusu yapılmakta olan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında insanlarımızın gelecek kaygısını ortadan kaldırmak ve bütün vatandaşlara ilke olarak parasız sunulan kamu hizmetleri anlayışını yerleştirmek için;

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek amacıyla, başta çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ve özürlülerimiz olmak üzere bütün toplumu kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi kurmak için;

Sendikal hakları geliştirmek ve yaygınlaştırmak, iş güvencesini sağlamak, demokratik kitle örgütlerini siyasal süreçte etkili kılmak ve örgütlü bir toplum yaratmak için;

Yasakçı anayasa yerine düzen değişikliğini sağlayacak özgürlükçü bir anayasanın yapılmasına öncülük etmek için;

Cumhuriyet devrim Terine sahip çıkmak için;

Uluslararası ortamda onuru zedelenmiş ulusumuzu bağımsız karar alabilen ve kişilikli dış politika izleyebilen bir yönetime kavuşturup başı dik yaşatmak için;

TÜRKİYE'Yİ TÜRKİYE'DEN YÖNETMEK İÇİN BİR PARTİ!

 

NASIL BİR PARTİ?

Kişilerin değil, ilkelerin egemen olduğu bir kitle partisi;

Lider partisi değil, tüm üyelerin üyelik haklarını kullanmada eşit ve özgür olduğu katılımcı bir örgüt partisi;

Tabanda oluşturulan düşünce ve önerilerin merkezde göz önüne alındığı, üst yönetimde hararlaştırılan politikaların da örgütte tartışıldığı demokratik yapılı bir parti;

Sosyal demokrasiyi de içeren ve onun ötesinde köklü değişiklikler isteyerek düzeni değiştirmeyi amaçlayan, Türkiye''yi sarsacak bir düzen değişikliği için kitleleri seferber edebilen devrimci bir sol parti;

Yapılması gerekenleri ertelemeyen, sorunları geçiştirmek yerine üstüne giden, hatalarını gören ve bunların düzeltilmesi gerektiğine inanan, kendisiyle, geçmişiyle ve yarınıyla hesaplaşmaktan korkmayan bir parti;

Bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ilkelerine dayalı Kemalist Cumhuriyeti kuran ve onu bilinçli, köktenci, planlı bir toplum projesinin çerçevesi olarak algılayan Kuvay-i Milliyeci atılımı yeniden başlatacak, yenilikçi BİR PARTİ!

Son yüzyıllardaki teknolojik gelişmelerin gitgide hızlandırdığı küreselleşmeyi yeni çağların kaçınılmaz bir olgusu olarak gören, ancak "yeni dünya düzeni"ni ilericilik ve çağdaşlık adına tartışmasız kabullenmenin küresel sömürgeciliğe boyun eğmek anlamına geldiğini bilen ve bu ortamda evrensel yarışmayı onurla göze alabilecek iyi yetişmiş ve donanımlı bir toplum yaratmayı amaçlayan bir parti;

Avrupa Birliği''ne tam üyeliği, ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir tutku olarak değil, başka aday ülkelerin yaptıkları gibi bir ulusal hesap sorunu olarak algılayan, bu konuda ulusun çıkarlarına aykırı telaşlı yaklaşımlardan uzak duran ve Avrupa Birliği kendi yükümlülüklerini yerine getirmeksizin Türkiye''yi sürekli oyalayarak Ege, Kıbrıs ve Güneydoğu sorunlarını kendi istediği biçimde çözmek için adaylık sürecini kullanmakta ısrar ederse tam üyelik başvurusunu geri çekmeyi göze alabilecek bir parti;

Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmayı, Avrupa Birliği ya da başka dış kuruluş ve çevreler istediği için değil, insanın maddi ve manevi varlığını geliştirmenin temel koşulu saydığı için bir ulusal amaç olarak benimseyen, içteki kusurların ancak dış baskılarla düzelebileceği gibi bir düşünceyi ulusumuza yakıştırmayan ve Türkiye''yi yurttaşlık haklarına kendileri sahip çıkan insanların ülkesi yapacak BİR PARTİ!

Bütünleştirici ulus kavramı yerine etnik köken ayrılığının çatışmalarına, birleştirici laikliğin özgürlüğü yerine mezhep başkalığının ürküntülerine sürüklenen bireyleri "yurttaş" kimliğinde birleştirecek bir parti;

Ulusal bütünlüğün, soyut sözlerle değil, herkesin eşit olarak kendisini özgürce ifade edebildiği, sosyal dayanışma ve bilimsel ilerleme olanaklarının her yurttaşa eşit olarak sunulduğu dengeli bir ekonomik kalkınmayla gerçekleştirileceğini bilen bir parti;

Ulus olarak birlikte yaşamanın temel iletişim aracı olan resmi dilde eğitimi her aşamada bütün vatandaşlara sağlarken, herkese kendi anadilini serbestçe konuşma, kullanma, geliştirme ve o dilde yayın yapma hakkı tanımayı amaçlayan bir parti; Her türlü inanç sistemine eşit uzaklıkta bir devlet anlayışı gereğince, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere inançlar alanındaki tüm kurumları yeniden düzenleyecek bir parti;

Yurttaşlarına adalet sağlamayan bir devletin devlet sayılamayacağını gören, hesap sormayı öbür dünyaya ya da yasadışı örgütlere bırakmayan, etkili ve hızlı bir yargı sistemi oluşturarak her alanda ve her koşulda hukuk devletini egemen kılacak BİR PARTİ!

Devletin halk için olduğu bilinciyle, üretici ve ücretli kesimlerden rantiye kesimlere kaynak aktarmaya son verip ulusal, bölgesel ve yerel planlamayı öne çıkaran, ileri teknolojiye öncülük ederek hızlı ve etkin bir kamu yönetimi kuracak bir parti;

Kırsal kesimle kentler arasındaki altyapı ve hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve halkın her düzeyde kendini yönetmesini sağlamak amacıyla, ulusal kalkınmada dağınıklık ve eşitsizlik yaratıcı bir bölgecilik yerine bölgesel özelliklerin hesaba katıldığı demokratik bir merkezi planlama çerçevesi oluşturan, bu çerçeve içinde yetki ve kaynak bakımından güçlü, güvenilir, yerel çıkar grupları yerine tüm kesimlerin temsil edildiği, halkın denetimine açık bir yerel yönetim sistemi kuran bir parti;

Toplumdaki tüm kesimlerin örgütlenmesini destekleyen, demokratik kitle örgütlerinin görüşlerine katılımcı demokrasi anlayışının gereği olarak önem veren, her alanda katılım yollarını yeniden tanımlayacak BİR PARTİ!

Ulusal çıkarları ve ülke saygınlığını korumanın sağlıklı bir toplum yapısından ve güçlü bir ekonomiden geçtiği bilinciyle, yenileştirilmiş kamu kesimi yanında ulusal sanayicilerle işadamları, Anadolu''daki küçük ve orta boy işletmelerin sahipleri, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere, tarımdan ya da hayvancılıktan geçinenleri de içeren ve toplumun kamusal ve özel bütün kesimlerini bir "ulusal seferberlik ekonomisi" anlayışıyla yan yana getiren bir parti;

Vergi almaktan aciz bir devletin devlet olamayacağı ve borçla devlet yürütülemeyeceği bilinciyle kara parayı ortadan kaldırarak herkesi vergi mükellefi yapan, tüm ekonomiyi kayıt altına alan bir parti;

Yalnız şimdiki insanlarımızı değil, gelecek kuşakları da ağır yük altına sokan dış ve iç borçları azaltmak amacıyla, yabancı kredi kuruluşlarını ve alacaklı yerli bankaları ana para ve faiz ödemelerini daha geniş bir takvime yaymaya yönelik görüşmeler için masaya çağırma hakkını ve gücünü kendinde bulacak bir parti;

Kısa vadeli sermaye giriş ve çıkışlarını akılcı yollarla denetim altına alacak bir parti;

Kamu yönetiminde kapsamlı bir bütçe ve harcama reformu gerçekleştirerek, özel kesimde de tasarrufları teşvik ederek her iki kesimde yatırımlara hız verecek bir parti;

Merkez Bankası ı ulusal para politikası izleyebilen bir banka durumuna getirecek, öbür kamu bankalarını esnaf ve sanatkarların desteklenmesi, madencilik ve denizcilik gibi gerekli sektörlerde uzmanlık bankaları olarak gerçek işlevlerine döndürecek ve geliştirecek bir parti;

Şimdiye kadarki özelleştirme politikalarını reddeden, hukukun ve ulusal ekonominin gereklerine aykırı olarak özelleştirilmiş KİT''leri geri alıp yeniden düzenleyecek bir parti:

Ulusal ekonomide vazgeçilmez yeri olan KİT''lere sahip çıkacak, yerleşik yönetim anlayışını tümüyle değiştirerek bu kuruluşları üretimi ve dışsatımı arttırıcı, yeni iş alanları ve kaynak yaratıcı ileri teknolojili özerk işletmeler durumuna getirecek bir parti;

Ulusal ulaşım planlamasını gerçekleştirerek karayolu taşımacılığı yanında demiryolu ve deniz taşımacılığına da şimdiye kadar yapılanın çok ötesinde büyük ağırlık verecek, ulusal havayolu işletmesini, yabancılara satmak şöyle dursun, daha da geliştirerek dünyanın en iyi havayollarından biri durumuna getirecek bir parti;

Sağlıklı beslenme için gerekli temel ürünleri bile dışarıdan alma durumuna düşürülen ülke tarımını ve hayvancılığını teknolojik gelişmeler doğrultusunda verimli ve bütünleştirilmiş bir yapıya kavuşturmak amacıyla uzun vadeli planlamaya gidecek ve bu alanlardaki kooperatifleşmeyi destekleyecek bir parti;

Tarımla geçinen nüfusu hak ettiği gelir ve yaşam düzeyine yükseltecek ve Ziraat Bankası''nı gerçek tarım bankası durumuna getirip üreticiyi destekleyecek BİR PARTİ!

Yaşam hakkını en temel insan hakkı sayan ve her yurttaşına parasız, kolay erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak için sağlıkta sosyalizasyon yasasına işlerlik kazandıracak bir parti;

Sağlık hizmetlerinden yararlanan kitleler kadar sağlık emekçilerinin de haklarını gözeterek, sağlık hizmetlerini ticaret aracı olmaktan çıkan yaygın bir sağlık hizmetleri yönetimini yeniden kuracak bir parti;

Sosyal devletin temel kamu hizmeti olan eğitimi ticari kazanç amacı güden kuruluşlardan arındırıp ilke olarak bütünüyle parasız duruma getirecek, eğitimin her düzeyini tek gerçek yol gösterici olan bilimin aydınlığına kavuşturacak, yabancı dil öğretimini önemli saymakla birlikte yabancı dilde eğitime son verecek, temel eğitim süresini arttırarak orta öğretimin bütününü zorunlu eğitim kapsamına alacak bir parti;

Öğretmenliği ancak çok iyi yetişmiş insanların yapacağı bir meslek durumuna getirerek büyük kent merkezlerinde "öğretmen üniversiteleri" kuracak bir parti;

Üniversiteleri evrensel ilkeler doğrultusunda gerçek akademik ve yönetsel özerkliğe sahip bilim kurumlan durumuna getirecek, vakıf üniversitelerine büyük kamu desteği sağlarken devlet üniversitelerini yeterli ödenekten yoksun bırakan yanlış tutumları kökünden değiştirecek bir parti;

Gençlere kendilerini özgürce geliştirebilecekleri eğitim, kültür, sanat ve spor ortamını sunan, geleceklerini diledikleri gibi kurabilmeleri için rehberlik, meslek edinme, ülkenin ve kurumların yönetimine katılma olanakları sağlayan, tüm alanlarda fırsat eşitliği veren BİR PARTİ!

Emeği en yüce değer sayarak onun günümüzde hızla değişen niteliklerini ve çeşitliliğini göz önünde bulundurup her alanda emekçilerin korunmasını savunan bir parti;

Çalışma hakkını herkes için temel hak olarak gören, çalışma hakkının korunmasını ve iş güvencesinin eksiksiz sağlanmasını gerçekleştiren, sendikal haklar önündeki engelleri kaldıran bir parti;

Yoksulluğu yok etmenin en sağlıklı çaresi olarak, üreten ve yeni çalışma alanları yaratan bir ekonomide külfetle birlikte nimet ve refahı da hakça paylaştırmayı amaçlayan bir parti;

Toplumun her alanında kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırarak kadın-erkek eşitliğini sağlayacak, ev kadınlarının ev içi emeğini toplumsallaştırarak ücretli ücretsiz çalışan tüm kadınları sosyal güvenlik kapsamına alacak, kadını toplumsal gelişmenin öncüsü durumuna yükseltecek bir parti;

Bütün bireysel ve toplu çalışma ilişkilerinde demokrasiyi gerçekleştirecek bir parti;

İnsanlığın ortak zenginliği olan bilgi, bilim ve teknoloji alanlarında piyasanın ve tekellerin ipoteğine karşı çıkan, bu ortak varlığı insanlığın geleceği için yararlı olabilecek biçimde yönlendirmeyi amaçlayan, bilgi, bilim ve teknoloji üretme gücünün gelişimine özel önem veren, herkesin bu ortak birikime kolayca erişmesini güvenceye alan bir parti;

Kültürsüz ve sanatsız bir toplumun çağdaş toplum sayılamayacağını bilen, "bir avuç sanatçıya sahip bir toplum" yerine bir "sanat toplumu" yaratmayı amaçlayan ve Cumhuriyetin aydınlanma devrimini mutlaka tamamlayacak BİR PARTİ!

Söz yerine işin, vaat yerine eylemin egemen olduğu bir parti;

Siyaseti, kendisine ve yakın çevresine değil, bütün topluma hizmet etme aracı sayan, siyasal örgütlenişi, çıkar kapısı değil, hizmet kapısı olarak gören, yozlaşmaya bulaşmamış bir parti; Yurttaşla, seçimden seçime değil, günden güne ilişki içinde kalan bir parti;

Ülkenin bugün içine itildiği küçük düşürücü durumlara katlanmayan, ortak aklın örgütlenmesini sağlayarak değişik eğitim düzeyinde ve meslekte her yaşta yurttaşlarla birlikte

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ÇÜRÜYÜŞTEN KURTARIP DİRİLİŞE TAŞIYACAK BİR PARTİ

D U Y U R U L A R

BASIN AÇIKLAMALARI

 

E T K İ N L İ K L E R

B A S I N D A   B C P

 
Copyright © 2012 Bağımsız Cumhuriyet Partisi ---- BCP'den. Site Tasarımı : Bilgivesevgi Web Tasarım Hizmetleri
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free